Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs rachunkowości

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

 

Nauczysz się

 - charakteryzować konta księgowe 

- dzielić i łączyć konta 

- klasyfikować i bilansować środki gospodarcze 

- prowadzić księgi rachunkowe 

- oceniać poprawność dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych 

- ewidencjonować i rozliczać koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych

- sporządzać roczne sprawozdania finansowe: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

- wykorzystywać komputer w księgowości 

Program szkolenia/Tematyka

 1. Wyniki działania i ich podział 
 2. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków
 3. Ewidencja majątku trwałego i inwestycji 
 4. Sprawozdawczość finansowa 
 5. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia 
 6. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności gospodarczej 
 7. Ewidencja zmian w stanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz przychodów i kosztów
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 9. Ewidencja wynagrodzeń za pracę 
 10. Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję księgową działalności gospodarczej 
 11. Organizacyjno - techniczne aspekty rachunkowości 
 12. Fundusze własne i specjalne 
 13. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości 
 14. Podatek od towarów i usług 
 15. Ewidencja materiałów, towarów i usług
 16. Zamknięcia roczne
 17. Produkty i przychody ze sprzedaży
 18. Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych z wykształceniem średnim, które chcą samodzielnie prowadzić rachunkowość w różnych rodzajach jednostek gospodarczych.

Wymagania stawiane kandydatom

- wykształcenie średnie 

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Specjalista ds. rachunkowości i finansów, uzyskany certyfikat księgowego- nadany przez Ministra Finansów RP. 23 lata stażu pracy w księgowości. 

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- dostęp do komputerów 

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

Czas trwania/Termin

 60 godzin

 Kursy realizowane są przeważnie w godzinach popołudniowych.

Cena

1800,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77

n.bendek@zdz.bialystok.pl