Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

slider weryfikacja 1

Dnia  27 listopada 2021r o godz. 10.00   odbędzie się weryfikacja uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-19/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo egzaminu spawacza i wpis do Książki Spawacza.

 

 

Elektryk do 1kV

slider elektryk 1

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- obsługiwać urządzenia elektroenergetyczne

- montować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

- określać kolejność i sposób wykonywania prac montażowych

- przyjmować urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji

- przygotować odpowiednią dokumentację

- ocenić stan techniczny instalacji

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  2. Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  4. Bezpieczeństwo
  5. Przepisy dodatkowe dla dozoru

 

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą przygotować się do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Wymagania stawiane kandydatom

-ukończone 18 lat,

-ukończona szkoła podstawowa

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie.

Prowadzący

Wykładowca posiadający wyższe wykształcenie z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z elektryki.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- egzamin

Czas trwania/Termin

Kursy realizowane są w godzinach popołudniowych.

 

Cena

Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV– 1800,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77, 87 615 11 57

n.bendek@zdz.bialystok.pl

Drwal

slider drwal 2

Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

- ścinać i obalać drzewa w różnych klasach, wieku i w różnych warunkach

- okrzesywać drzewa i przerzynki drewna

- wycinać drzewa i krzewy w ramach prac pielęgnacyjnych

- wycinać drzewa i krzewy w ramach użytkowania ubocznego

- ostrzyć i konserwować pilarki do prac leśnych

- wykonywać drobne naprawy pilarek do prac leśnych

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

  1. Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
  2. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe 
  3. Wiadomości ogólne
  4. Zajęcia praktyczne 

 

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat,

- ukończona szkoła podstawowa

- aktualne zaświadczenie medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

-wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne

-poczucie odpowiedzialności

- spostrzegawczość i podzielność uwagi

- systematyczność i dokładność

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie (powierzchnia zrębowa na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór). 

Prowadzący

Specjalista w zakresie leśnictwa, pielęgnacji drzew, arborystyki, pracy na wysokościach z wieloletnim doświadczeniem.

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne

- profesjonalny sprzęt

- środki ochrony indywidualnej

- egzamin

Czas trwania/Termin

 Kursy realizowane są przeważnie w godzinach 7.00-15.00 bądź 8.00-16.00.

Cena

Drwal- operator pilarki – 2400,00 zł

Kontakt

tel. 87 615 28 77, 87 615 11 57

n.bendek@zdz.bialystok.pl

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenia dla Niepracujących lub Pracujących za najniższą krajową

 

kwalifikacja praca gołdap spawacz kurs bezpłatny szkolenie SdCelem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 112 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 68 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 52 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 22 osoby pracujące do II 2022.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kursy spawalnicze

 Przyjdź, zapisz się, zdobądź wiedzę i  umiejętności!!!

Nauczysz się

umiejętności spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi w zakresie:
- spawania MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135) lub
spawania MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131) lub
- spawania TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141) lub
- ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111)

wg wymagań normy: PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium.

Program szkolenia/Tematyka

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne:

1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10.Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11.Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12.Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13.Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Szkolenia spawalnicze skierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności spawania, nowy zawód lub uzupełnić posiadaną wiedzę.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 rok życia,
- ukończona szkoła podstawowa
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (od lekarza medycyny pracy)

Sposób realizacji szkolenia

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana stacjonarnie (na spawalni).

Prowadzący

Instruktorzy kursów spawalniczych z wieloletnim doświadczeniem

Zapewniamy

- materiały dydaktyczne,
- materiały spawalnicze,
- środki ochrony indywidualnej (przyłbice, rękawice, czapki, fartuch spawaliczy, rękawy spawalnicze),
- egzamin przed licencjonowanym egzaminatorem Istytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kursant, który zda egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymuje:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652),

- Książeczkę Spawacza,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,

Czas trwania/Termin

Spawanie metodą MAG/MIG – 116 godzin
Spawanie metodą TIG – 126 godzin
Spawanie metodą MMA -116 godzin

Kursy realizowane są w godzinach popołudniowych. Dla zorganizowanych grup kurs może być realizowany w dowolnych godzinach lub w trybie weekendowym. Na życzenie klienta kurs może być realizowany w przedsiębiorstwie po uprzedniej akceptacji miejsca do przeprowadzenia zajęc.

Cena

Spawanie metodą MAG/MIG – 2 850,00 zł

Spawanie metodą TIG – 2 900, 00 zł (stal czarna), 3 200,00 zł (stał czarna/ stal nierdzewna), 3 600, 00 zł (stal nierdzewna)

Spawanie metodą MMA - 2 900,00 zł

Kurs bezpłatny dla uczestników projektów realizowanych przez ZDZ Białystok.

Kontakt

Natalia Bendek

n.bendek@zdz.bialystok.pl

Bezpłatne kursy dla osób do 30 roku życia

kurs młodzi bezpłatny staż spawacz gołdap Sd

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowość szkoleniowa!!!

kobietaWszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z: rozwoju osobistego, NLP, treningi komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, radzenia ze stresem, zarządzania konfliktem, zarządzanie emocjami:

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty uważności

Program Warsztatów Uważności dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, podnosi jakość życia, obniża ogólne napięcie i zwiększa poziom pozytywnych emocji. Polega na rozwijaniu umiejętności pełnego skupiania uwagi na tym, co się w danej chwili, tu i teraz doświadcza (doznaniach, myślach i emocjach). Skupiania, w którym przyjmujemy i akceptujemy to, co doświadczamy w bieżącej chwili, takim jakim to jest, bez nawykowego oceniania i przywiązywania się do tego. W ten sposób pozwalamy, aby to co pojawiło się w polu uwagi odeszło, dając miejsce kolejnym, zawsze bieżącym doświadczeniom.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty kreatywności

Kreatywność jest podstawą rozwoju człowieka, nie jest darem, z którym trzeba się urodzić, można jej się nauczyć dzięki ćwiczeniom.

Kreatywność to źródło zaskakujących rozwiązań, nowych pomysłów, cennych spostrzeżeń.

CZYTAJ WIĘCEJ