Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia-II Edycja

 Młodzi II

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących na terenie powiatów objętych projektem (podregion ełcki) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się) są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

- Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-Poradnictwo zawodowe

-Wsparcie psychologiczne

- Szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże zawodowe

Podczas trwania projektu zapewniamy:

-Stypendium stażowe-1 281,16 zł brutto miesięcznie

-Stypendium szkoleniowe -8,54 zł brutto

-Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

Z grupy docelowej projektu wyłączone są osoby:

  1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
  1. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  2. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  3. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
  4. matki przebywające w domach samotnej matki,
  5. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).