Wsparcie na starcie-szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

wsparcie16 banerProjekt skierowany jest do 60 osób  w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: gołdapski, olecki, ełcki przy czym 31 osób (16 kobiet i15 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Pozyskaj dotację do 23 365,00 zł i załóż własną firmę!!!

W ramach projektu zaplanowano zadania:

 • Rekrutacja uczestników projektu
 • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych
 • II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 •  Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 60 osób - grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 365 zł dla 55 osób
 • Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych dla 55

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: gołdapskim, oleckim, ełckim
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • należą do jednej z następujących grup:
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy i nieaktywne/bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy:

 • planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:
 • żywności wysokiej jakości,
 • ekonomii wody,
 • meblarstwa i przemysłu drzewnego.
 • W ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy.

 Regulamin_udziału_w_projekcie_Wsparcie_na_Starcie.pdf

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami.doc

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan), faksem.