Gołdap

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne szkolenia i dotacje!!!

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do udziału w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projektach jest bezpłatny!!!

Obecnie realizujemy projekty:

Projekt: „Wykwalifikowani i kompetentni-kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

Projekt skierowany jest do  osób  powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby powyżej 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

-Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-Poradnictwo zawodowe

-Pośrednictwo pracy

-Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”

-Wsparcie mentorskie (psychologiczne)

-Indywidualne szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże zawodowe 

Podczas trwania projektu zapewniamy:

-Stypendium stażowe-1700 zł brutto miesięcznie

-Stypendium szkoleniowe -6zł brutto

-Zwrot kosztów dojazdu ma szkolenia zawodowe

-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Projekt „Młodzi i aktywni-kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia”

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki, giżycki, gołdapski, piski, olecki, węgorzewski  w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie).

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

-Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-Poradnictwo zawodowe

-Wsparcie psychologiczne

-Indywidualne szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże zawodowe

Podczas trwania projektu zapewniamy:

-Stypendium stażowe-1700 zł brutto miesięcznie

-Stypendium szkoleniowe -6zł brutto

-Zwrot kosztów dojazdu ma szkolenia zawodowe

-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby z następujących grup:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych(do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze(do roku po opuszczeniu).

 Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego(podregion ełcki)
 • są nieprzerwalnie bezrobotne od min. 6 miesięcy
 • kształciły się lub miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.

Oferujemy:

 • 2 - miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
 • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
 • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski!

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie
 • Organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
 • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
 • Stypendia szkoleniowe

 

 • Projekt: Wsparcie na starcie-szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

  Projekt skierowany jest do 60 osób  w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: gołdapski, olecki, ełcki przy czym 31 osób (16 kobiet i15 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

   W ramach projektu zaplanowano zadania:

   ·         Rekrutacja uczestników projektu

   ·         I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

   ·         II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

   ·          Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 60 osób - grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

   ·         Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 365 zł dla 55 osób

   ·         Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych dla 55 

  • Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

   • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: gołdapskim, oleckim, ełckim
   • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
   • należą do jednej z następujących grup:
   • kobiety,
   • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

    Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy:

    • planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:
    • żywności wysokiej jakości,
    • ekonomii wody,
    • meblarstwa i przemysłu drzewnego.
    • w ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy

Projekt:  „NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych”

Celem projektu jest  nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych do września 2018 roku.

Projekt skierowany jest do 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 600 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 620 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" 732 godziny (kurs realizowany w Olecku)
 • "Ślusarz" 618 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami" 503 godziny (kurs realizowany w Piszu)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 470 godzin (kurs realizowany w Węgorzewie)