Projekt „Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

wizualizacjaProjekt skierowany jest do  osób  powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikująsięprzynajmniej do jednej z grup:

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby powyżej 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

-Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-Poradnictwo zawodowe

-Pośrednictwo pracy

-Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”

-Wsparcie mentorskie (psychologiczne)

-Indywidualne szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże zawodowe 

Podczas trwania projektu zapewniamy:

-Stypendium stażowe-1700 zł brutto miesięcznie

-Stypendium szkoleniowe -6zł brutto

-Zwrot kosztów dojazdu ma szkolenia zawodowe

-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularz_zgłoszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan), faksem.