Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

mlodzi aktywni 2Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki, giżycki, gołdapski, piski, olecki, węgorzewski  w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie).

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

-Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-Poradnictwo zawodowe

-Wsparcie psychologiczne

-Indywidualne szkolenia zawodowe

-3-miesięczne staże zawodowe

Podczas trwania projektu zapewniamy:

-Stypendium stażowe-1700 zł brutto miesięcznie

-Stypendium szkoleniowe -6zł brutto

-Zwrot kosztów dojazdu ma szkolenia zawodowe

-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

W projekcie nie mogąuczestniczyćosoby z następujących grup:

a) młodzieżz pieczy zastępczej opuszczająca pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniająsięi mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych(do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze(do roku po opuszczeniu).

 

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan), faksem.